FreeTypingGame.Net Logo


FreeTypingGame.Net       SCOREBOARD
Showing scores 1001 thru 1025 Today | Last 7 Days First | Prev | Next | Last
Desert Typing Racer - Lesson #1 Homerow only
Rank Score UserName Location School
1001127500pmsUSA - MIbhs
1002127500hin/an/a
1003127500big boi82n/an/a
1004127500haymer louis USA - CAlaguna
1005127500911wasplannedZambian/a
1006127500wussn/an/a
1007127500SidUSA - WIhomeschool
1008127250sabbathn/an/a
1009127250SniipbroUSA - AKIMG Academy
1010127250boiUSA - COboi
1011127250yn/an/a
1012127000Ali An/an/a
1013127000chicken mann/an/a
1014127000kaden manchaUSA - TXnimitz
1015127000ggn/an/a
1016127000pmsUSA - MIbhs
1017127000VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVn/aVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
1018126750jayUSA - WAmeeker
1019126500benn/an/a
1020126500jakefromstateframUSA - ARdank memes
1021126500Sukhmajot Singh VirkUSA - PAConrad Weiser Middle School
1022126500XT033747USA - TXnone of your buiisss
1023126500boy boyn/an/a
1024126500bradley campasUSA - TXn/a
1025126500hi n/afortnite
Showing scores 1001 thru 1025 First | Prev | Next | Last

 Look at other games and lessons:
Lesson:    Game:
 
 Customize the scoreboard view:
Location:                         School: